รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (รอรหัส)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ง 241/ว414 ครั้งที่ 218 ลว. 1  ก.พ. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  12,500.00  0.00  0.00  12,500.00  0.00 100.00
- รวม  12,500.00  0.00 0.00 12,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (รอรหัส)
  โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (รอรหัส)
  2. กิจกรรม : หลักพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบากภาคเรียน2/2563(เพิ่มเติม) (ง 241/ว449 ครั้งที่ 1 ลว. 11  ก.พ. 2564) งบโรงเรียน  2,330,400.00  0.00  0.00  2,330,400.00  0.00 100.00
- รวม  2,330,400.00  0.00 0.00 2,330,400.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (รอรหัส)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000400458)
  3. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่าจัดการเรียนการสอน) 2.63 70%  (ง 241/ว4886 ลว.12 พย.63 ครั้งที่ 44 ลว. 12  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  19,162,951.00  0.00  0.00  19,162,951.00  0.00 100.00
3.2  คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 2.63 70%  (ง 241/ว4886 ลว.12 พย.63 ครั้งที่ 44 ลว. 12  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  3,065,183.00  0.00  0.00  3,065,183.00  0.00 100.00
3.3  คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 2.63 70%  (ง 241/ว4886 ลว.12 พย.63 ครั้งที่ 44 ลว. 12  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  4,281,113.00  0.00  0.00  4,281,113.00  0.00 100.00
3.4  ค่าจัดการเรียนการสอน กศ.โดยครอบครัว 2.63 (ง 241/ว5499 ลว.17 ธค.63 ครั้งที่ 130 ลว. 14  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  195,453.00  0.00  0.00  191,687.00  3,766.00 98.07
3.5  ค่าอุปกรณ์ฯ กศ.โดยครอบครัว 2.63 (ง 241/ว5499 ลว.17 ธค.63 ครั้งที่ 130 ลว. 14  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  8,895.00  0.00  0.00  8,605.00  290.00 96.74
3.6  ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ กศ.โดยครอบครัว 2.63 (ง 241/ว5499 ลว.17 ธค.63 ครั้งที่ 130 ลว. 14  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  13,140.00  0.00  0.00  12,875.00  265.00 97.98
3.7  คชจ.ในการจัดการศึกษา ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ง 241/รอ ครั้งที่ 1 ลว. 11  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  2,700,000.00  0.00  0.00  2,684,000.00  16,000.00 99.41
3.8  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่าจัดการเรียนการสอน)30% 2.63 (ง 241/ว255 ครั้งที่ 196 ลว. 13  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  6,651,000.00  0.00  0.00  6,651,000.00  0.00 100.00
3.9  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่าอุปกรณ์การเรียน)30%2.63 (ง 241/ว255 ครั้งที่ 196 ลว. 14  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,180,240.00  0.00  0.00  1,180,240.00  0.00 100.00
3.10  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)30% 2.63 (ง 241/ว255 ครั้งที่ 196 ลว. 13  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,697,510.00  0.00  0.00  1,697,510.00  0.00 100.00
3.11  ค่าอุปกรณ์ฯ กศ.โดยครอบครัว 2.63 เพิ่มเติม (ง 241/ว466 ครั้งที่ 231 ลว. 4  ก.พ. 2564) งบโรงเรียน  100.00  0.00  0.00  0.00  100.00 0.00
3.12  ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ กศ.โดยครอบครัว 2.63 เพิ่มเติม (ง 241/ว466 ครั้งที่ 231 ลว. 4  ก.พ. 2564) งบโรงเรียน  215.00  0.00  0.00  0.00  215.00 0.00
3.13  ค่าจัดการเรียนการสอน กศ.โดยครอบครัว 2.63 เพิ่มเติม (ง 241/ว466 ครั้งที่ 231 ลว. 4  ก.พ. 2564) งบโรงเรียน  3,596.00  0.00  0.00  0.00  3,596.00 0.00
3.14  คชจ.เรียนฟรี15ปี(ค่าจัดการเรียนการสอน)ภาคเรียนที่ี1/2564 70% (ง 241/ว687 ครั้งที่ 1 ลว. 4  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  9,775,400.00  0.00  0.00  9,775,400.00  0.00 100.00
3.15  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่าหนังสือเรียน)ภาคเรียนที่1/2564 70% (ง 241/ว687 ครั้งที่ 1 ลว. 4  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  11,871,852.00  0.00  0.00  11,871,852.00  0.00 100.00
3.16  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่าอุปกรณ์การเรียน)ภาคเรียนที่1/2564 70% (ง 241/ว687 ครั้งที่ 1 ลว. 4  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  3,212,735.00  0.00  0.00  3,212,735.00  0.00 100.00
3.17  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)ภาคเรียนที่1/2564 70% (ง 241/ว687 ครั้งที่ 1 ลว. 4  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  6,352,200.00  0.00  0.00  6,352,200.00  0.00 100.00
3.18  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ภาคเรียนที่1/2564 70% (ง 241/ว687 ครั้งที่ 1 ลว. 4  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  4,641,965.00  0.00  0.00  4,641,965.00  0.00 100.00
3.19  ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ง 241/ว592 ครั้งที่ 1 ลว. 24  ก.พ. 2564) งบโรงเรียน  5,833,000.00  0.00  0.00  5,833,000.00  0.00 100.00
- รวม  80,646,548.00  0.00 0.00 80,622,316.00 24,232.00 99.97  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  82,989,448.00  0.00 0.00 82,965,216.00 24,232.00 99.97  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved