รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  1. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (รอ)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ก่อสร้าง อาคาร สปช.301/26 (ปี2539*) (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) ทรายทองราษฎร์อุทิศ  600,000.00  0.00  0.00  0.00  600,000.00 0.00
1.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านทับเดื่อ  305,900.00  0.00  0.00  0.00  305,900.00 0.00
1.3  ก่อสร้าง อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน  (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านท่าเกวียน  4,225,000.00  0.00  0.00  0.00  4,225,000.00 0.00
1.4  ก่อสร้าง อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน  (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านป่าตุ้ม  2,919,000.00  0.00  0.00  0.00  2,919,000.00 0.00
1.5  ก่อสร้าง อาคาร สปช.201/26 (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านแม่ขะปู  1,070,000.00  0.00  0.00  0.00  1,070,000.00 0.00
1.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านแม่แต  497,000.00  0.00  0.00  0.00  497,000.00 0.00
1.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านแม่ปาคี  415,000.00  0.00  0.00  0.00  415,000.00 0.00
1.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านแม่เลา  425,000.00  0.00  0.00  0.00  425,000.00 0.00
1.9  ก่อสร้าง อาคาร 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านห้วยเกี๋ยง  6,930,000.00  0.00  0.00  0.00  6,930,000.00 0.00
1.10  ก่อสร้าง อาคาร สปช.202/26 (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) วัดทรายมูล  813,400.00  0.00  0.00  0.00  813,400.00 0.00
1.11  ก่อสร้าง บ้านพักครู 205/26  (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) วัดท่าข้าม  751,000.00  0.00  0.00  0.00  751,000.00 0.00
1.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) วัดปางมะกล้วย  348,900.00  0.00  0.00  0.00  348,900.00 0.00
- รวม  19,300,200.00  0.00 0.00 0.00 19,300,200.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  2. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร  (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ง 241/ว4930 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2  490,000.00  0.00  0.00  0.00  490,000.00 0.00
2.2  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ง 241/ว4930 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  559,600.00  0.00  0.00  0.00  559,600.00 0.00
2.3  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ง 241/ว4930 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)  262,000.00  0.00  0.00  0.00  262,000.00 0.00
2.4  รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากตอกเสาเข็ม) (ง 241/ว4930 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  586,300.00  0.00  0.00  0.00  586,300.00 0.00
2.5  ลานกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (ง 241/ว4930 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)  159,100.00  0.00  0.00  0.00  159,100.00 0.00
2.6  บ้านพักครู แบบสปช.301/26(ปี 2539) (ง 241/ว4930 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)  600,000.00  0.00  0.00  0.00  600,000.00 0.00
- รวม  2,657,000.00  0.00 0.00 0.00 2,657,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  3. กิจกรรม : สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ (รอ)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ง 241/ว5058 ลว.23 พย.63 ครั้งที่ 75 ลว. 23  พ.ย. 2563) วัดท่าข้าม  500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00 0.00
3.2  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ง 241/ว5058 ลว.23 พย.63 ครั้งที่ 75 ลว. 23  พ.ย. 2563) บ้านแม่โต๋  485,700.00  0.00  0.00  0.00  485,700.00 0.00
- รวม  985,700.00  0.00 0.00 0.00 985,700.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รอรหัส)
  4. กิจกรรม :โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ (รอ)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ง 241/ ครั้งที่ 000 ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านเมืองกื้ด  264,000.00  0.00  0.00  0.00  264,000.00 0.00
4.2  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ง 241/ ครั้งที่ 000 ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านเป้าวิทยาคาร  88,700.00  0.00  0.00  0.00  88,700.00 0.00
4.3  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ง 241/ ครั้งที่ 000 ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านป่าลาน  881,500.00  0.00  0.00  0.00  881,500.00 0.00
4.4  ก่อสร้าง อาคาร 105ล/58(ข)ด้านแผ่นดินไหว (5 ห้องเรียน) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) วัดแม่แก้ดน้อย  8,174,000.00  0.00  0.00  0.00  8,174,000.00 0.00
4.5  ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (4ชุด) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านสันพระเนตร  22,000.00  0.00  0.00  0.00  22,000.00 0.00
4.6  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด3000 ANSI Lumens  (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านโป่งแยงใน  112,800.00  0.00  0.00  0.00  112,800.00 0.00
4.7  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens  (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) วัดยั้งเมิน  62,500.00  0.00  0.00  0.00  62,500.00 0.00
4.8  ครุภัณฑ์สำหรับงานช่างยนต์ (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) สหกรณ์ดำริ  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
4.9  ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) วัดแม่แก้ดน้อย  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
4.10  ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) สหกรณ์ดำริ  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
4.11  ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
4.12  ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
4.13  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านเจดีย์แม่ครัว  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
4.14  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านป่าลาน  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
4.15  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านเมืองกื้ด  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
4.16  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านแม่เหียะ  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
4.17  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านสะลวงนอก  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
4.18  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านหนองปลามัน  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
4.19  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ป่าแป๋วิทยา  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
4.20  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) วัดงิ้วเฒ่า  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
4.21  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านแม่เหียะ  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
4.22  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านสะลวงนอก  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
4.23  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านสันกลาง  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
4.24  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์(เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ป่าแป๋วิทยา  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
4.25  ครุภัณฑ์ห้องสมุด แบบ 1 (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ชุมชนวัดช่อแล  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
4.26  ครุภัณฑ์ห้องสมุด แบบ 1 (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ประดู่วิทยา  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
4.27  ครุภัณฑ์ห้องสมุด แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) พร้าวบูรพา  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
4.28  ครุภัณฑ์ห้องสมุด แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) วัดแม่กะ  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
4.29  ครุภัณฑ์ห้องสมุด แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) สบเปิงวิทยา  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
4.30  ครุภัณฑ์ห้องสมุด แบบ 3 (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านริมใต้  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
4.31  โต๊ะเก้าอี้ นร. ก่อนประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา  121,360.00  0.00  0.00  0.00  121,360.00 0.00
4.32  โต๊ะเก้าอี้ นร. ก่อนประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านแม่ยางห้า  74,000.00  0.00  0.00  0.00  74,000.00 0.00
4.33  โต๊ะเก้าอี้ นร. ก่อนประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านหลักปัน  103,600.00  0.00  0.00  0.00  103,600.00 0.00
4.34  โต๊ะเก้าอี้ นร. ก่อนประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)  59,200.00  0.00  0.00  0.00  59,200.00 0.00
4.35  โต๊ะเก้าอี้ นร. ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านแจ่งกู่เรือง  632,000.00  0.00  0.00  0.00  632,000.00 0.00
4.36  โต๊ะเก้าอี้ นร. ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านป่าก้าง  94,800.00  0.00  0.00  0.00  94,800.00 0.00
4.37  โต๊ะเก้าอี้ นร. ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านปางไม้แดง  64,780.00  0.00  0.00  0.00  64,780.00 0.00
4.38  โต๊ะเก้าอี้ นร. ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านผึ้ง  79,000.00  0.00  0.00  0.00  79,000.00 0.00
4.39  โต๊ะเก้าอี้ นร. ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านสันพระเนตร  79,000.00  0.00  0.00  0.00  79,000.00 0.00
4.40  โต๊ะเก้าอี้ นร. ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านหลักปัน  47,400.00  0.00  0.00  0.00  47,400.00 0.00
4.41  โต๊ะเก้าอี้ นร. ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านหัวฝาย  153,260.00  0.00  0.00  0.00  153,260.00 0.00
4.42  โต๊ะเก้าอี้ นร. ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) มูลนิธิมหาราช 5  47,400.00  0.00  0.00  0.00  47,400.00 0.00
4.43  โต๊ะเก้าอี้ นร. ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) วัดแม่แก้ดน้อย  316,000.00  0.00  0.00  0.00  316,000.00 0.00
4.44  โต๊ะเก้าอี้ นร. ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) สหกรณ์ดำริ  83,740.00  0.00  0.00  0.00  83,740.00 0.00
4.45  โต๊ะเก้าอี้ นร. ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) สันป่ายางวิทยาคาร  47,400.00  0.00  0.00  0.00  47,400.00 0.00
4.46  โต๊ะเก้าอี้ นร. มัธยม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ชุมชนบ้านโป่ง  25,200.00  0.00  0.00  0.00  25,200.00 0.00
4.47  โต๊ะเก้าอี้ นร. มัธยม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านเป้าวิทยาคาร  50,400.00  0.00  0.00  0.00  50,400.00 0.00
4.48  โต๊ะเก้าอี้ นร. มัธยม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านแม่ยางห้า  50,400.00  0.00  0.00  0.00  50,400.00 0.00
4.49  อุปกรณ์กิดวิเคราะห์ ก่อนประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านพระนอน  119,600.00  0.00  0.00  0.00  119,600.00 0.00
4.50  อุปกรณ์กิดวิเคราะห์ ก่อนประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านร่มหลวง  59,800.00  0.00  0.00  0.00  59,800.00 0.00
4.51  อุปกรณ์กิดวิเคราะห์ ก่อนประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านสันคะยอม  59,800.00  0.00  0.00  0.00  59,800.00 0.00
4.52  อุปกรณ์กิดวิเคราะห์ ก่อนประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ป่าจี้วังแดงวิทยา  59,800.00  0.00  0.00  0.00  59,800.00 0.00
4.53  อุปกรณ์กิดวิเคราะห์ ก่อนประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) พร้าวบูรพา  59,800.00  0.00  0.00  0.00  59,800.00 0.00
4.54  อุปกรณ์กิดวิเคราะห์ ก่อนประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)  59,800.00  0.00  0.00  0.00  59,800.00 0.00
4.55  อุปกรณ์คิดวิเคราะห์ ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านพระนอน  131,000.00  0.00  0.00  0.00  131,000.00 0.00
4.56  อุปกรณ์คิดวิเคราะห์ ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านแม่ยางห้า  65,500.00  0.00  0.00  0.00  65,500.00 0.00
4.57  อุปกรณ์คิดวิเคราะห์ ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ป่าแป๋วิทยา  65,500.00  0.00  0.00  0.00  65,500.00 0.00
4.58  อุปกรณ์คิดวิเคราะห์ ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)  65,500.00  0.00  0.00  0.00  65,500.00 0.00
4.59  อุปกรณ์คิดวิเคราะห์ ประถม (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) สันป่ายางวิทยาคาร  65,500.00  0.00  0.00  0.00  65,500.00 0.00
4.60  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 1 (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ชุมชนบ้านโป่ง  43,000.00  0.00  0.00  0.00  43,000.00 0.00
4.61  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 1 (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ชุมชนวัดช่อแล  43,000.00  0.00  0.00  0.00  43,000.00 0.00
4.62  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 1 (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ประดู่วิทยา  43,000.00  0.00  0.00  0.00  43,000.00 0.00
4.63  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านสันกลาง  63,000.00  0.00  0.00  0.00  63,000.00 0.00
4.64  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) วัดแม่กะ  63,000.00  0.00  0.00  0.00  63,000.00 0.00
4.65  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) สันมหาพนวิทยา  63,000.00  0.00  0.00  0.00  63,000.00 0.00
4.66  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) สบเปิงวิทยา  95,000.00  0.00  0.00  0.00  95,000.00 0.00
4.67  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านต้นผึ้ง  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
4.68  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านแจ่งกู่เรือง  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
4.69  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านนาบุญโหล่งขอด  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
4.70  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านโป่งแยงใน  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
4.71  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านผึ้ง  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
4.72  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านพระนอน  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
4.73  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านสันคะยอม  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
4.74  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านหนองไคร้  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
4.75  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
4.76  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม- ม.ต้น (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) ชุมชนบ้านโป่ง  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
4.77  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม- ม.ต้น (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านปางไม้แดง  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
4.78  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม- ม.ต้น (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านป่าลาน  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
4.79  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม- ม.ต้น (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านเมืองกื้ด  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
4.80  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม- ม.ต้น (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) บ้านหนองปลามัน  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
4.81  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม- ม.ต้น (เลือกรายการ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) สันมหาพนวิทยา  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
- รวม  19,643,040.00  0.00 0.00 0.00 19,643,040.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รอรหัส)
  5. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน ปี 64-65)) (รอ)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ( 1 หลัง งบประมาณ 23,118,000 บาท ) (ง 241/ ครั้งที่ xxx ลว. 9  ต.ค. 2563) สันทรายหลวง  4,623,600.00  0.00  0.00  0.00  4,623,600.00 0.00
- รวม  4,623,600.00  0.00 0.00 0.00 4,623,600.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  47,209,540.00  0.00 0.00 0.00 47,209,540.00 0.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved