รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (รอรหัส)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ (ครั้งที่ 1 (ง 241/ว4596 ลว.27 ตค.63 ครั้งที่ 3 ลว. 26  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  127,200.00  0.00  0.00  104,188.00  23,012.00 81.91
1.2  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1  (ง 241/ว5003 ลว.23 พย.63 ครั้งที่ 76 ลว. 23  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  497,500.00  0.00  0.00  497,500.00  0.00 100.00
1.3  ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ (ครั้งที่ 2 (ง 241/ว5512 ลว.18 ธค.63 ครั้งที่ 137 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  114,800.00  0.00  0.00  54,480.00  60,320.00 47.46
1.4  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 (ง 241/ว5772 ครั้งที่ 173 ลว. 29  ธ.ค. 2563) งบสำนักงาน  151,000.00  0.00  0.00  136,200.00  14,800.00 90.20
1.5  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 (ง 241/ว494 ครั้งที่ 233 ลว. 2  ก.พ. 2564) งบสำนักงาน  151,000.00  0.00  0.00  145,800.00  5,200.00 96.56
1.6  ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ (ครั้งที่ 3) (ง 241/ว826 ครั้งที่ 3 ลว. 16  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  42,600.00  0.00  0.00  25,480.00  17,120.00 59.81
1.7  ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ง 241/ว1129 ครั้งที่ 4 ลว. 1  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  127,700.00  0.00  0.00  42,467.00  85,233.00 33.26
1.8  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม - เมษายน 2564 (ง 241/ว1230 ครั้งที่ 4 ลว. 9  เม.ย. 2564) งบสำนักงาน  302,000.00  0.00  0.00  0.00  302,000.00 0.00
- รวม  1,513,800.00  0.00 0.00 1,006,115.00 507,685.00 66.46  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000436001000000)
  2. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนโยบายและแผน  100,000.00  0.00  0.00  72,470.00  27,530.00 72.47
2.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  (ง 241/ว498 ครั้งที่ 234 ลว. 5  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
- รวม  115,000.00  0.00 0.00 72,470.00 42,530.00 63.02  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  งบบริหารเขต (ค่าจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา)  (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารบุคคล  730,000.00  0.00  0.00  636,000.00  94,000.00 87.12
3.2  งบบริหารเขต (ค่าสาธารณูปโภค)  (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  475,000.00  0.00  0.00  415,491.30  59,508.70 87.47
3.3  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนฯ ปี 64) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนโยบายและแผน  30,000.00  0.00  0.00  10,000.00  20,000.00 33.33
3.4  งบบริหารเขต (ค่ากำจัดขยะมูลฝอย) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  1,500.00  0.00  0.00  1,000.00  500.00 66.67
3.5  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการประชุม กต.ปน.) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนิเทศฯ  35,200.00  0.00  0.00  0.00  35,200.00 0.00
3.6  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการประชุมผอ.รร.ฯลฯ)  (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  32,000.00  0.00  0.00  39,560.00  -7,560.00 123.63
3.7  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการนิเทศฯ) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนิเทศฯ  14,000.00  0.00  0.00  0.00  14,000.00 0.00
3.8  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรร.) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) หน่วยตรวจสอบภายใน  8,300.00  0.00  0.00  7,574.00  726.00 91.25
3.9  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารบุคคล  8,000.00  0.00  0.00  4,410.00  3,590.00 55.13
3.10  งบบริหารเขต (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  45,000.00  0.00  0.00  39,679.73  5,320.27 88.18
3.11  งบบริหารเขต (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มการเงิน  21,000.00  0.00  0.00  17,013.00  3,987.00 81.01
3.12  ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ  (ง 241/ว4630 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 10 ลว. 26  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  1,224,000.00  0.00  0.00  1,147,500.00  76,500.00 93.75
3.13  ค่าจ้างบุคลากรเขต (พนง.พิมพ์ดีด, เวรยาม) (ง 241/ว4630 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  73,440.00  0.00  0.00  73,440.00  0.00 100.00
3.14  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เขต) ครั้งที่ 2 (ง 241/ว5779 ครั้งที่ 167 ลว. 5  ต.ค. 2563) งบสำนักงาน  22,500.00  0.00  0.00  14,980.00  7,520.00 66.58
3.15   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(รร.) ครั้งที่ 2 (ง 241/ว5779 ครั้งที่ 167 ลว. 9  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  804,300.00  0.00  0.00  0.00  804,300.00 0.00
3.16  การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (ง 241/ว4752 ครั้งที่ 32 ลว. 4  พ.ย. 2563) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
3.17  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมฯ Local Network และ Local Trainer (ง 241/ว5407 ลว.14 ธค.63 ครั้งที่ 125 ลว. 17  ธ.ค. 2563) กลุ่มนิเทศฯ  5,500.00  0.00  0.00  0.00  5,500.00 0.00
3.18  ค้าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 (ง 241/ว5593 ครั้งที่ 143 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  2,520,000.00  0.00  0.00  2,235,600.00  284,400.00 88.71
3.19  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิม (ครั้งที่ 2) (ง 241/ว5518 ครั้งที่ 140 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  2,772,000.00  0.00  0.00  2,724,387.00  47,613.00 98.28
3.20  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต(ครั้งที่ 2) (ง 241/ว5593 ครั้งที่ 143 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  2,520,000.00  0.00  0.00  2,235,600.00  284,400.00 88.71
3.21  ค่าจ้างบุคลากรเขต(พนง.พิมพ์ดีด,เวรยาม,พนง.ทำความสะอาด) ครั้งที่ 2 (ง 241/ว5593 ครั้งที่ 143 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  151,200.00  0.00  0.00  149,040.00  2,160.00 98.57
3.22  คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการฯ เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ง 241/ว.5623 ลว.23 ธค.63 ครั้งที่ 148 ลว. 15  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารบุคคล  47,300.00  0.00  0.00  47,300.00  0.00 100.00
3.23  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(ร.ร.)ครั้งที่ 1 (ง 241/ว5260 ลว.4 ธค.63 ครั้งที่ 105 ลว. 9  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  804,300.00  0.00  0.00  356,699.35  447,600.65 44.35
3.24  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(เขต) ครั้งที่ 1 (ง 241/ว5260 ลว.4 ธค.63 ครั้งที่ 105 ลว. 9  ต.ค. 2563) งบสำนักงาน  22,500.00  0.00  0.00  22,470.00  30.00 99.87
3.25  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายนวัุตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (ง 241/149 ครั้งที่ 189 ลว. 11  ม.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
3.26  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายนวัุตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (รร.บ้านน้ำริน) (ง 241/149 ครั้งที่ 189 ลว. 11  ม.ค. 2564) บ้านน้ำริน  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
3.27  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการประชุม ผอ.รร.ฯลฯ ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
3.28  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อบริหารภารกิจองค์กร ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  15.00  0.00  0.00  0.00  15.00 0.00
3.29  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
3.30  งบบริหารเขต (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2)  (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มการเงิน  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
3.31  งบบริหารเขต (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2)  (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มการเงิน  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
3.32  งบบริหารเขต (ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2)  (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  3,500.00  0.00  0.00  0.00  3,500.00 0.00
3.33  งบบริหารเขต (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
3.34  งบบริหารเขต (ค่าจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มบริหารบุคคล  380,000.00  0.00  0.00  0.00  380,000.00 0.00
3.35  งบบริหารเขต (ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
3.36  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลนร.รายบุคคล) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  18,340.00  0.00  0.00  0.00  18,340.00 0.00
3.37  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รร. ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) หน่วยตรวจสอบภายใน  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
3.38  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการนิเทศฯ ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
3.39  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มบริหารบุคคล  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
3.40  งบบริหารเขต (งบพัฒนาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
3.41  งบบริหารเขต (แผนปฏิบัิตการฯ 2564 ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  129,160.00  0.00  0.00  0.00  129,160.00 0.00
3.42  ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ (เดือนเม.ย. - มิ.ย. 64) (ง 241/ว1361 ครั้งที่ 3 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  1,324,800.00  0.00  0.00  0.00  1,324,800.00 0.00
3.43  ค่าจ้างบุคลากรเขต (พนง.พิมพ์ดีด,เวรยาม,แม่บ้าน)เดือน เม.ย. - มิ.ย. 64 (ง 241/ว1361 ครั้งที่ 3 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบสำนักงาน  113,400.00  0.00  0.00  0.00  113,400.00 0.00
3.44  ค่าจ้างนักการภารโรง (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ง 241/ว1361 ครั้งที่ 3 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  595,890.00  0.00  0.00  0.00  595,890.00 0.00
3.45  ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน(เม.ย. - มิ.ย. 2564) (ง 241/ว1361 ครั้งที่ 3 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  57,240.00  0.00  0.00  0.00  57,240.00 0.00
- รวม  15,459,385.00  0.00 0.00 10,177,744.38 5,281,640.62 65.84  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  4. กิจกรรม : การจัดกรศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  งบบริหารเขต (งบพัฒนาเฉพาะกิจ)  (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนโยบายและแผน  100,000.00  0.00  0.00  23,760.00  76,240.00 23.76
4.2  งบบริหารเขต (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  140,000.00  0.00  0.00  139,400.00  600.00 99.57
4.3  งบบริหารเขต (แผนปฏิบัติการประจำปี)  (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนโยบายและแผน  200,000.00  0.00  0.00  132,839.20  67,160.80 66.42
4.4  งบบริหารเขต(ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อบริหารภารกิจองค์กร) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนโยบายและแผน  20,000.00  0.00  0.00  17,640.00  2,360.00 88.20
4.5  งบบริหารเขต(ค่าวัสดุสำนักงาน) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มการเงิน  20,000.00  0.00  0.00  28,709.20  -8,709.20 143.55
4.6  งบบริหารเขต(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
4.7  งบบริหารเขต(ค่าจ้างกำจัดปลวก) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
4.8  ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต (16 อัตรา 6 เดือน)  (ง 241/ว4927 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 67 ลว. 16  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  1,514,880.00  0.00  0.00  1,436,850.00  78,030.00 94.85
4.9  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ง 241/ว258 ลว.19 มค.64 ครั้งที่ 198 ลว. 18  ม.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
4.10  ค่าใช้จ่ายประชุมผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ง 241/ว435 ครั้งที่ 310 ลว. 10  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
4.11  ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 9000 (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ง 241/ว1361 ครั้งที่ 3 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  2,052,000.00  0.00  0.00  0.00  2,052,000.00 0.00
- รวม  4,082,480.00  0.00 0.00 1,799,198.40 2,283,281.60 44.07  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  5. กิจกรรม : สนับสนุนผู้เรียนปฏิบ้ติงานในสถานศึกษา (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าจ้างครูพักนอน (ง 241/ว4630 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 10 ลว. 26  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  91,800.00  0.00  0.00  73,440.00  18,360.00 80.00
5.2  ค่าจ้างนักการภารโรง (ง 241/ว4630 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 10 ลว. 26  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  440,640.00  0.00  0.00  422,280.00  18,360.00 95.83
5.3  ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอนประจำ(ครั้งที่ 2) (ง 241/ว5593 ครั้งที่ 143 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  189,000.00  0.00  0.00  149,040.00  39,960.00 78.86
5.4  ค่าจ้างนักการภารโรง (ครั้งที่ 2) (ง 241/ว5593 ครั้งที่ 143 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  907,200.00  0.00  0.00  856,980.00  50,220.00 94.46
5.5  คชจ.กองทุนทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว (ง 241/ว300 ครั้งที่ 201 ลว. 11  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  41,000.00  0.00  0.00  41,000.00  0.00 100.00
- รวม  1,669,640.00  0.00 0.00 1,542,740.00 126,900.00 92.40  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  6. กิจกรรม : ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาฯ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่พาหนะในการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (ง 241/ว4677 ลว.4 พย.63 ครั้งที่ 16 ลว. 4  พ.ย. 2563) งบสำนักงาน  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
6.2  การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีกศ.2564 (ง 241/ว36 ลว.5 มค.64 ครั้งที่ 178 ลว. 5  ม.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  5,850.00  4,150.00 58.50
- รวม  18,000.00  0.00 0.00 13,850.00 4,150.00 76.94  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  7. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (รอ)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ (ง 241/391 ครั้งที่ 217 ลว. 27  ม.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (2000436003000000)
  8. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (รอ)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ง 241/ว429 ครั้งที่ 224 ลว. 2  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  18,000.00  0.00  0.00  2,880.00  15,120.00 16.00
- รวม  18,000.00  0.00 0.00 2,880.00 15,120.00 16.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (รอรหัส)
  9. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ง 241/ ครั้งที่ 1 ลว. 5  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  2,913,000.00  0.00  0.00  2,537,640.00  375,360.00 87.11
9.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าจ้าง เม.ย. - มิ.ย. 64 (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) (ง 241/ว1325 ครั้งที่ 2 ลว. 23  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  891,000.00  0.00  0.00  0.00  891,000.00 0.00
9.3  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เม.ย. - มิ.ย. 64 (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) (ง 241/ว1325 ครั้งที่ 2 ลว. 23  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  44,550.00  0.00  0.00  0.00  44,550.00 0.00
9.4  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าจ้างเหมา เม.ย. - มิ.ย. 64 (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) (ง 241/ว1325 ครั้งที่ 2 ลว. 23  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  567,000.00  0.00  0.00  0.00  567,000.00 0.00
- รวม  4,415,550.00  0.00 0.00 2,537,640.00 1,877,910.00 57.47  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  10. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน (15,000) ครั้งที่ 1 (ง 241/ว4630 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 10 ลว. 26  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  1,652,400.00  0.00  0.00  1,566,000.00  86,400.00 94.77
10.2  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน (9,000ครั้งที่ 1 (ง 241/ว4630 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 10 ลว. 26  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  1,386,000.00  0.00  0.00  1,368,000.00  18,000.00 98.70
10.3  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน(15,000)(ครั้งที่ 2) (ง 241/ว5593 ครั้งที่ 143 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  3,402,000.00  0.00  0.00  3,124,640.22  277,359.78 91.85
10.4  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 ครั้งที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ง 241/ว1230 ครั้งที่ 3 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  1,999,350.00  0.00  0.00  0.00  1,999,350.00 0.00
- รวม  8,439,750.00  0.00 0.00 6,058,640.22 2,381,109.78 71.79  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  11. กิจกรรม : หลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.ดำเนินโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน (ง 241/ว500 ครั้งที่ 237 ลว. 2  ก.พ. 2564) งบโรงเรียน  559,350.00  0.00  0.00  0.00  559,350.00 0.00
- รวม  559,350.00  0.00 0.00 0.00 559,350.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (รอรหัส)
  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (รอรหัส)
  12. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนปลายทาง (ง 241/ว5237 ลว.2 ธค.63 ครั้งที่ 96 ลว. 2  ธ.ค. 2563) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
12.2  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และอื่นๆ ในโครงการ DLTV  (ง 241/187 ครั้งที่ 192 ลว. 13  ม.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  99,000.00  0.00  0.00  0.00  99,000.00 0.00
- รวม  102,000.00  0.00 0.00 0.00 102,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (รอรหัส)
  โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (รอรหัส)
  13. กิจกรรม : หลักพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.บ้านต้นรุง (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  31,400.00  0.00  0.00  0.00  31,400.00 0.00
13.2  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.บ้านปง(อินทขิล) (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  19,100.00  0.00  0.00  0.00  19,100.00 0.00
13.3  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.ป่าแป๋วิทยา (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  30,500.00  0.00  0.00  0.00  30,500.00 0.00
13.4  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.แม่แสะ (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  18,300.00  0.00  0.00  0.00  18,300.00 0.00
13.5  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.แม่แมม (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  18,300.00  0.00  0.00  0.00  18,300.00 0.00
13.6  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.สบเปิง (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  41,100.00  0.00  0.00  0.00  41,100.00 0.00
13.7  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.วัดบ้านเหล่า (ง 241/ว1357 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  25,900.00  0.00  0.00  0.00  25,900.00 0.00
13.8  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.บ้านปางไม้แดง (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  17,000.00  0.00  0.00  0.00  17,000.00 0.00
13.9  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.บ้านแม่ลานคำ (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  30,900.00  0.00  0.00  0.00  30,900.00 0.00
13.10  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.แม่ขะปู (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  30,500.00  0.00  0.00  0.00  30,500.00 0.00
13.11  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.บ่อแก้ว (ง 241/า1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  15,400.00  0.00  0.00  0.00  15,400.00 0.00
13.12  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.บ้านแม่โต๋ (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  51,200.00  0.00  0.00  0.00  51,200.00 0.00
13.13  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ บ้านแม่แว (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  22,900.00  0.00  0.00  0.00  22,900.00 0.00
13.14  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.กิ่วเสือ (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  18,700.00  0.00  0.00  0.00  18,700.00 0.00
13.15  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.สะลวงนอก (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 1 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  37,700.00  0.00  0.00  0.00  37,700.00 0.00
- รวม  408,900.00  0.00 0.00 0.00 408,900.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอรหัส)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (รอรหัส)
  14. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  คชจ.ในการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเียนสุจริต) ระดับประเทศ (ง 241/ว5327 ลว.7 ธค.63 ครั้งที่ 113 ลว. 7  ธ.ค. 2563) กลุ่มนิเทศฯ  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
- รวม  5,500.00  0.00 0.00 5,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอรหัส)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (รอรหัส)
  15. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ.ในการนิเทศกำกับติดตามแบบบูรณาการและคชจ.ในการดำเนินการอื่นๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต (ง 241/รอ ครั้งที่ 1 ลว. 11  ม.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  36,862,355.00  0.00 0.00 23,221,778.00 13,640,577.00 63.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved