รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียน (9,000ครั้งที่ 1  งบประมาณ 1,386,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,368,000.00 บาท คงเหลือ 18,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือน ต.ค. 63 ธุรการเหมาจ่ายโรงเรียน 0.00 612,000.00 10  พ.ย. 2563
2 เดือน ตค.63 ธุรการเหมาจ่ายโรงเรียน 81,000.00 12  พ.ย. 2563
3 เดือน พย.63 ธุรการเหมาจ่ายโรงเรียน 675,000.00 7  ธ.ค. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved