รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียน (15,000) ครั้งที่ 1  งบประมาณ 1,652,400.00 บาท เบิกจ่าย 1,566,000.00 บาท คงเหลือ 86,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 750,000.00 3  พ.ย. 2563
2 เงินประกันสังคมธุรการโรงเรียน 15,000.00 3  พ.ย. 2563
3 ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 18,000.00 10  พ.ย. 2563
4 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 750,000.00 13  พ.ย. 2563
5 เงินประกันสังคมธุรการโรงเรียน 15,000.00 13  พ.ย. 2563
6 ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 18,000.00 7  ธ.ค. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved