รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ 18,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,880.00 บาท คงเหลือ 15,120.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดินทางประเมินสถานศึกษา 2,880.00 11  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved