รายการเบิกจ่าย
 กลับ   การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีกศ.2564  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,850.00 บาท คงเหลือ 4,150.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ประชุมการรับนักเรียน 1,400.00 21  ม.ค. 2564
2 จ้างทำข้อมูลประชากรที่เข้าเรียนชั้น ป.1 4,000.00 8  ก.พ. 2564
3 ประชุมคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 450.00 5  เม.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved