รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(เขต) ครั้งที่ 1  งบประมาณ 22,500.00 บาท เบิกจ่าย 22,470.00 บาท คงเหลือ 30.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.ชม.2 22,470.00 3  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved