รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต (16 อัตรา 6 เดือน)   งบประมาณ 1,514,880.00 บาท เบิกจ่าย 741,600.00 บาท คงเหลือ 773,280.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 240,000.00 17  พ.ย. 2563
2 สมทบประกันสังคม 4,800.00 17  พ.ย. 2563
3 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 240,000.00 17  พ.ย. 2563
4 สมทบประกันสังคม 4,800.00 17  ธ.ค. 2563
5 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 240,000.00 14  ธ.ค. 2563
6 สมทบประกันสังคม 12,000.00 14  ธ.ค. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved