รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่พาหนะในการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  งบประมาณ 8,000.00 บาท เบิกจ่าย 8,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปประชุม 8,000.00 16  ธ.ค. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved