รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  งบประมาณ 2,913,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,169,910.00 บาท คงเหลือ 1,743,090.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 306,000.00 10  พ.ย. 2563
2 เงินประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 6,120.00 10  พ.ย. 2563
3 เงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 297,000.00 13  พ.ย. 2563
4 เงินประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 5,940.00 13  พ.ย. 2563
5 ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 243,000.00 7  ธ.ค. 2563
6 เงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 297,000.00 14  ธ.ค. 2563
7 เงินประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 14,850.00 14  ธ.ค. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved