รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต(ค่าวัสดุสำนักงาน)  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 28,709.20 บาท คงเหลือ -8,709.20 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าน้ำดื่ม ต.ค.63 2,080.00 30  พ.ย. 2563
2 ค่าน้ำดื่ม พ.ย.63 1,920.00 8  ม.ค. 2564
3 ซื้อวัสดุวันสำคัญ 10,000.00 21  ม.ค. 2564
4 ค่าน้ำดื่ม ธ.ค.63 2,340.00 22  ม.ค. 2564
5 ซื้อวัสดุป้องการไวรัสฯ 12,369.20 5  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved