รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต(ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อบริหารภารกิจองค์กร)  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 17,640.00 บาท คงเหลือ 2,360.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประชุมคณะกรรมการร.ร.ประจำตำบล 2,100.00 1  ธ.ค. 2563
2 ประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบฯ2565 14,400.00 16  ธ.ค. 2563
3 คชจ.ประชุมคณะกรรมการตั้งงบฯและรับรายงานตัวครู 1,140.00 21  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved