รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เขต) ครั้งที่ 2  งบประมาณ 22,500.00 บาท เบิกจ่าย 14,980.00 บาท คงเหลือ 7,520.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.ชม.2 7,490.00 1  มี.ค. 2564
2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.ชม.2 7,490.00 19  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved