รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง  งบประมาณ 440,640.00 บาท เบิกจ่าย 422,280.00 บาท คงเหลือ 18,360.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างนักการภารโรงโรงเรียน 207,000.00 3  พ.ย. 2563
2 เงินประกันสังคมนักการภารโรง 4,140.00 3  พ.ย. 2563
3 ค่าจ้างนักการภารโรงโรงเรียน 207,000.00 13  พ.ย. 2563
4 เงินประกันสังคมนักการภารโรง 4,140.00 13  พ.ย. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved