รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูพักนอน  งบประมาณ 91,800.00 บาท เบิกจ่าย 73,440.00 บาท คงเหลือ 18,360.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงนักเรียนพักนอน ตค.63 36,000.00 3  พ.ย. 2563
2 เงินประกันสังคมครูพี่เลี้ยงนักเรียนพักนอน 720.00 3  พ.ย. 2563
3 เงินประกันสังคมครูพี่เลี้ยงนักเรียนพักนอน 720.00 13  พ.ย. 2563
4 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงนักเรียนพักนอน 36,000.00 13  พ.ย. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved