รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ   งบประมาณ 1,224,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,147,500.00 บาท คงเหลือ 76,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 570,000.00 3  พ.ย. 2563
2 เงินประกันสังคมครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 11,400.00 3  พ.ย. 2563
3 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 555,000.00 13  พ.ย. 2563
4 เงินประกันสังคมครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 11,100.00 13  พ.ย. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved