รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (แผนปฏิบัติการประจำปี)   งบประมาณ 200,000.00 บาท เบิกจ่าย 132,839.20 บาท คงเหลือ 67,160.80 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซื้อวัสดุเตรียมงานรับเสด็จ 20,000.00 29  ม.ค. 2564
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพร่ระบาดโควิด 12,369.20 5  ก.พ. 2564
3 จ้างถ่ายเอกสารจัดตั้งงบฯ 1,200.00 5  ก.พ. 2564
4 จ้างทำสติ้กเกอร์ติดบานประตู ICT 3,800.00 5  ก.พ. 2564
5 ซื้อวัสดุวัดอุณหภูมิ 3,800.00 5  ก.พ. 2564
6 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 26,440.00 8  ก.พ. 2564
7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโคโรน่า 23,760.00 8  ก.พ. 2564
8 คชจ.ประชุมเพิ่มศักยภาพข้าราชการครูฯ 1,660.00 8  ก.พ. 2564
9 เดินทางนิเ้ทศการเรียนการสอน 30,790.00 19  มี.ค. 2564
10 เดินทางนิเ้ทศการเรียนการสอน 1,820.00 17  มี.ค. 2564
11 ประชุมคณะกรรมการการศึกษาครอบครัว 2,200.00 11  มี.ค. 2564
12 เดินทางประเมินผอ.สถานศึกษา 2,000.00 11  มี.ค. 2564
13 ซื้อวัสดุส่งเสริมความเป็นเลิศ 3,000.00 1  เม.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved