รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)  งบประมาณ 140,000.00 บาท เบิกจ่าย 139,400.00 บาท คงเหลือ 600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซื้อน้ำมันเ่ชื้อเพลิง ต.ค.63 39,000.00 30  พ.ย. 2563
2 ซื้อน้ำมันเ่ชื้อเพลิง พ.ย.63 25,100.00 16  ธ.ค. 2563
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค.63 37,000.00 5  ก.พ. 2564
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ม.ค.64 38,300.00 8  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved