รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (งบพัฒนาเฉพาะกิจ)   งบประมาณ 100,000.00 บาท เบิกจ่าย 23,760.00 บาท คงเหลือ 76,240.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซื้อวัสดุทำความสะอาด 3,760.00 8  ก.พ. 2564
2 ซื้อวัสดุนำเสนอผลงาน 20,000.00 11  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved