รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์)  งบประมาณ 21,000.00 บาท เบิกจ่าย 17,013.00 บาท คงเหลือ 3,987.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จ้างซ่อมโปรเจคเตอร์ห้องประชุม 17,013.00 23  ธ.ค. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved