รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ)  งบประมาณ 45,000.00 บาท เบิกจ่าย 39,679.73 บาท คงเหลือ 5,320.27 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซ่อมรถยนต์ นง 3178 ชม 9,410.65 30  พ.ย. 2563
2 ซ่อมรถยนต์ กล 4559 ชม 4,200.00 8  ม.ค. 2564
3 ซ่อมรถยนต์ กย 8576ชม 1,800.00 8  ม.ค. 2564
4 ซ่อมรถยนต์ ขล 615 ชม 3,769.08 21  ม.ค. 2564
5 ซ่อมรถยนต์ นง 4190 ชม 3,500.00 22  ม.ค. 2564
6 ซ่อมรถยนต์ นค 6434ชม 17,000.00 22  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved