รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล)  งบประมาณ 8,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,410.00 บาท คงเหลือ 3,590.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประชุมกลั่นกรองย้ายครู 2,700.00 30  พ.ย. 2563
2 ประชุมกลั่นกรองย้ายครู 390.00 19  มี.ค. 2564
3 ประชุมพิจารณาค่าคะแนนฯ 1,320.00 1  เม.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved