รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรร.)  งบประมาณ 8,300.00 บาท เบิกจ่าย 7,574.00 บาท คงเหลือ 726.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดินทางตรวจสอบโรงเรียน 7,574.00 19  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved