รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการประชุมผอ.รร.ฯลฯ)   งบประมาณ 32,000.00 บาท เบิกจ่าย 39,560.00 บาท คงเหลือ -7,560.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประชุมผบ.ร.ร. 26 พ.ย.63 22,400.00 16  ธ.ค. 2563
2 คชจ.ประชุมผู้บริหารโรงเรียน 17,160.00 1  เม.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved