รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (ค่ากำจัดขยะมูลฝอย)  งบประมาณ 1,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,000.00 บาท คงเหลือ 500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าขยะมูลฝอย ต.ค.-พ.ย.63 1,000.00 30  พ.ย. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved