รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนฯ ปี 64)  งบประมาณ 30,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,000.00 บาท คงเหลือ 20,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จัดจ้างถ่ายเอกสารจัดทำแผนฯ 10,000.00 1  เม.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved