รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (ค่าสาธารณูปโภค)   งบประมาณ 475,000.00 บาท เบิกจ่าย 333,502.66 บาท คงเหลือ 141,497.34 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าโทรศัพท์ สนง. ก.ย.63 2,429.67 23  พ.ย. 2563
2 ค่าไปรษณีย์ ก.ย.-ต.ค 63 10,058.00 23  พ.ย. 2563
3 ค่าไฟฟ้า ต.ค.63 69,010.39 23  พ.ย. 2563
4 ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ก.ย.-พย 63 2,799.00 23  พ.ย. 2563
5 ค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค ต.ค-พย 63 2,229.02 23  พ.ย. 2563
6 ค่าอินเทอร์เน็ต 3BB ต.ค.63 963.00 23  พ.ย. 2563
7 ค่าไฟฟ้า พ.ย.63 64,717.55 16  ธ.ค. 2563
8 ค่าอินเทอร์เน็ต 3BB พ.ย.63 963.00 16  ธ.ค. 2563
9 ค่าไปรษณีย์ พ.ย.63 5,784.00 16  ธ.ค. 2563
10 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก.ย.-ตค.63 3,440.07 16  ธ.ค. 2563
11 ค่าโทรศัพท์ สนง. ค.ค..63 2,636.97 16  ธ.ค. 2563
12 ค่าไฟฟ้า ธ.ค.63 43,691.60 19  ม.ค. 2564
13 ค่าไปรษณีย์ ธ.ค 63 4,022.00 19  ม.ค. 2564
14 ค่าน้ำประปา ธ.ค.63-มค.64 3,383.45 19  ม.ค. 2564
15 ค่าอินเทอร์เน็ต 3BB ธ.ค.63 963.00 19  ม.ค. 2564
16 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน พ.ย.63 2,002.35 21  ม.ค. 2564
17 ค่าน้ำประปา กพ. 2,862.46 19  ก.พ. 2564
18 ค่าไฟฟ้า ม.ค.64 35,103.91 19  ก.พ. 2564
19 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตสนง.3BB 963.00 19  ก.พ. 2564
20 ค่าไปรษณีย์ สนง.ม.ค. 8,828.00 19  ก.พ. 2564
21 ค่าโทรศัพท์ สนง. พย.-ธค 63 2,514.07 19  ก.พ. 2564
22 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พย-ธค 63 3,421.86 19  ก.พ. 2564
23 ค่าโทรศัพท์ สนง. ม.ค.64 2,234.86 17  มี.ค. 2564
24 ค่าไปรษณีย์ กพ.64 5,475.00 17  มี.ค. 2564
25 ค่าน้ำประปา มีค.64 2,746.37 17  มี.ค. 2564
26 ค่าอินเทอร์เน็ต 3BB กพ.64 963.00 17  มี.ค. 2564
27 ค่าไฟฟ้า กพ.64 49,297.06 17  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved