รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (ค่าจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา)   งบประมาณ 730,000.00 บาท เบิกจ่าย 636,000.00 บาท คงเหลือ 94,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างอัตราจ้างเขต 49,020.00 3  พ.ย. 2563
2 เงินประกันสังคม 980.00 3  พ.ย. 2563
3 ค่าจ้างเหมาบริการ 96,000.00 3  พ.ย. 2563
4 ค่าจ้างอัตราจ้างเขต 49,020.00 13  พ.ย. 2563
5 เงินประกันสังคม 980.00 13  พ.ย. 2563
6 ค่าจ้างอัตราจ้างเขต 96,000.00 4  ธ.ค. 2563
7 ค่าจ้างอัตราจ้างเขต 4 อัตรา 47,620.00 14  ธ.ค. 2563
8 เงินประกันสังคม 2,380.00 14  ธ.ค. 2563
9 ค่าจ้างเหมาบริการ 72,000.00 5  ม.ค. 2564
10 ึ้ค่าจ้างอัตราจ้างเขต 48,542.00 20  ม.ค. 2564
11 เงินประกันสังคม 1,458.00 20  ม.ค. 2564
12 ค่าอัตราจ้างเขต 48,542.00 11  ก.พ. 2564
13 เงินประกันสังคม 1,458.00 11  ก.พ. 2564
14 ค่าจ้างเหมาบริการ 72,000.00 3  ก.พ. 2564
15 ค่าจ้างอัตราจ้างเขต 48,542.00 8  มี.ค. 2564
16 เงินประกันสังคม 1,458.00 8  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved