รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  งบประมาณ 100,000.00 บาท เบิกจ่าย 72,470.00 บาท คงเหลือ 27,530.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการเดินทาง สุทธิชัย เสมอแข อุษณีย์ วิชาญ และชดใช้เงินทดรอง 25,310.00 30  พ.ย. 2563
2 เดินทางไปราชการรับเสด็จ-อัธยา 2,880.00 16  ธ.ค. 2563
3 คชจ.เดินทางประเมินผลงานผู้บริหารฯ 1,440.00 8  ม.ค. 2564
4 คชจ.ในการเดินทาง รุ่งศักดิ์ 1,910.00 12  ม.ค. 2564
5 คชจ.ในการเดินทาง 14,750.00 7  ม.ค. 2564
6 ึคชจ.เดินทาง-นายพิฑูรย์ ปัญญาศรี 2,080.00 21  ม.ค. 2564
7 คชจ.ในการเดินทาง นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน 6,480.00 22  ม.ค. 2564
8 เดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จฯ 2,530.00 8  ก.พ. 2564
9 เงินยืม-เดินทางข้าราชการที่ดี 14,730.00 15  มี.ค. 2564
10 เดินทางออกติดตามนักเรียน 360.00 19  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved