รายการเบิกจ่าย
 กลับ   การบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็ก (ค่าบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563)  งบประมาณ 450,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 450,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved