รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคารเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (40 วัน)  งบประมาณ 745,800.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 745,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved