รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับผลการทดสอบฯ (คชจ.ในการเข้าร่วมประชุม)   งบประมาณ 4,980.00 บาท เบิกจ่าย 4,980.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกชดใช้เงินทดรองอบรม-กันวิชญ์ 4,980.00 16  ธ.ค. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved