รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักราชการ (เม.ย. - มิ.ย. 64)   งบประมาณ 3,673,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 3,673,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved