รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(เงินเลื่อนค่าตอบแทน) 3 ด.(ตค.-ธค.63)   งบประมาณ 138,900.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 138,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved