รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  งบประมาณ 3,531,800.00 บาท เบิกจ่าย 3,475,515.00 บาท คงเหลือ 56,285.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินพนักงานราชการ 1,158,505.00 28  ต.ค. 2563
2 เงินพนักงานราชการ 1,158,505.00 13  พ.ย. 2563
3 เงินพนักงานราชการ 1,158,505.00 15  ธ.ค. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved