รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  งบประมาณ 5,833,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,833,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อุดหนุนจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจน) 5,833,000.00 17  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved