รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เรียนฟรี15ปี(ค่าจัดการเรียนการสอน)ภาคเรียนที่ี1/2564 70%  งบประมาณ 19,543,900.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 19,543,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved