รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบากภาคเรียน2/2563(เพิ่มเติม)  งบประมาณ 2,330,400.00 บาท เบิกจ่าย 2,330,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอาหาร นร.พักนอนในพื้นที่ลำบาก 2,330,400.00 10  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved