รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่าอุปกรณ์การเรียน)30%2.63  งบประมาณ 1,180,240.00 บาท เบิกจ่าย 1,180,240.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,180,240.00 26  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved