รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่าจัดการเรียนการสอน)30% 2.63  งบประมาณ 6,651,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,651,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดการเรียนการสอน 6,651,000.00 26  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved