รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการจัดการศึกษา ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2563  งบประมาณ 2,700,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,684,000.00 บาท คงเหลือ 16,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อุดหนุนอาหาร นร.ัพักนอนเทอม2/63 2,684,000.00 12  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved