รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ กศ.โดยครอบครัว 2.63  งบประมาณ 13,140.00 บาท เบิกจ่าย 12,875.00 บาท คงเหลือ 265.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12,875.00 4  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved