รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอุปกรณ์ฯ กศ.โดยครอบครัว 2.63  งบประมาณ 8,895.00 บาท เบิกจ่าย 8,605.00 บาท คงเหลือ 290.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 8,605.00 4  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved