รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจัดการเรียนการสอน กศ.โดยครอบครัว 2.63  งบประมาณ 195,453.00 บาท เบิกจ่าย 191,687.00 บาท คงเหลือ 3,766.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดการเรียนการสอน 191,687.00 4  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved