รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 2.63 70%   งบประมาณ 4,281,113.00 บาท เบิกจ่าย 4,281,113.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4,281,113.00 23  พ.ย. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved