รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ( 1 หลัง งบประมาณ 23,118,000 บาท )  งบประมาณ 4,623,600.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 4,623,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved