รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้าง อาคาร 105ล/58(ข)ด้านแผ่นดินไหว (5 ห้องเรียน)  งบประมาณ 8,174,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 8,174,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved