รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้าง อาคาร 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน  งบประมาณ 6,930,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 6,930,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved