รายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
 กลับ   ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ (ครั้งที่ 3)  งบประมาณ 42,600.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 42,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved